Пошук

Меню

Звіти

Інші Інтернет-ресурси

Архіви

Календар подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти. Статут

Поштова адреса

Вул. Лесі Українки, 7
м. Чортків, 48500
Тернопільська обл.

Телефон

(03552) 2-16-15

095 0408744

0970599748

Електронна пошта

gymchortkiv@ukr.net

Як нас знайти?

Директор — Великоборець Наталія Ігорівна

 

 

                        СТАТУТ

Чортківської гімназії

імені Маркіяна Шашкевича

 Чортківської міської ради

Тернопільської області 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича Чортківської міської ради Тернопільської області скорочена назва  – Чортківська гімназія ім. Маркіяна Шашкевича (далі-гімназія), відроджена 01 вересня 1992 року рішенням Чортківської районної ради (протокол №1 від 18 лютого 1992 року), знаходиться у комунальній власності Чортківської міської ради  і є правонаступником Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича  Чортківської районної ради.

1.2.  Юридична  адреса загальноосвітнього  навчального  закладу :

вул. Лесі Українки, будинок №5, місто Чортків Тернопільської область, 48500, тел./факс 03552-2-16-15, електронна адреса gymchortkiv@ukr.net.
1.3.Гімназія як загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу початкової школи.

1.5. Засновником (власником)  навчального закладу є Чортківська міська рада.

1.6. Головною  метою  гімназії є забезпечення реалізації права  громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями гімназії є:

-          забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-          виховання громадянина України;

-          виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-          формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-          виховання  в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-          розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-          реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-          виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

-          створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Гімназія  в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої  законодавством України та власним Статутом.

1.10.  Гімназія несе  відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-          безпечні умови освітньої діяльності;

-          дотримання державних стандартів освіти;

-          дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-          дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У гімназії  визначена українська мова  навчання, запроваджено поглиблене вивчення англійської мови, профіль навчання визначається рішенням педагогічної ради і ради закладу за побажанням учнів.

1.12. Гімназія  має право:

-          проходити в установленому порядку державну атестацію;

-          визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

-          визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-          в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-          спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-          використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-          отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-          залишати у своєму розпорядженні  і  використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-          розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.13. У гімназії  створюються та функціонують методичні комісії вчителів, класних керівників, творчі  група, психологічна служба.

 1.14. Організація безкоштовного медичного обслуговування в системі освіти забезпечується місцевими органами державної виконавчої влади та органами  місцевого самоврядування, здійснюється закладами охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства.

1.15. Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються  угодами, укладеними між ними.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого планів. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи гімназії, визначаються  перспективи  його розвитку.  План роботи затверджується радою гімназії та педагогічною радою.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням   профілю  навчання. Навчальний план гімназії погоджується радою навчального закладу і затверджується Департаментом освіти обласної державної адміністрації. У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків  та режим роботи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання  статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Гімназія  здійснює навчально-виховний процес за семестровою формою навчання.2.5. Зарахування учнів до гімназії здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, до якої додається також свідоцтво про народження, паспорт, медична довідки встановленого зразка, також додаються документи про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого початкового класу). Документи подаються  у вигляді ксерокопій. До першого класу гімназії учні зараховуються на підставі конкурсного відбору через вступні іспити. До шостого класу – за результатами навчання у п’ятому класі. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, згідно зі зразком, встановленим  Міністерством освіти і науки України.

2.5. У гімназії для учнів 1- 4 класів початкової школи за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування із них дітей здійснюється        наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.6. Структура навчального року, а також   тижневе навантаження учнів  встановлюються  навчальним  закладом  в межах  часу, що  передбачений  робочим навчальним планом. Навчальні заняття   розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше  1 липня  наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1 вересня до кінця грудня,  другий – з січня до червня.

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види забороняється ( крім випадків, передбачених  законодавством України).

2.8. За погодженням із відповідним структурним підрозділом міської ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою навчального закладу затверджується графік  канікул,  тривалість яких  протягом навчального року становить не менше  30 календарних днів.

2.9. Тривалість  уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у всіх інших класах – 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відповідним органом управління освітою та територіальною установою державної санітарно – епідеміологічної служби.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується  радою  навчального  закладу  і  затверджується  директором. Тижневий режим роботи навчального закладу  фіксується у розкладі навчальних занять. Крім  різних форм обов’язкових  навчальних  занять, у навчальному закладі проводяться  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12. У гімназії визначення рівня досягнень учнів у навчанні  здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання. У першому класі дається словесна  характеристика знань  учнів у навчанні, у другому – бальна,   відповідно до 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.14. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001р. №44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001р. за №120/5311.

2.15. При переведені випускників І ступеня до гімназії  беруться до уваги результати конкурсних іспитів  з української мови,  математики та співбесіди з іноземної мови.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 588 та  зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146.

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи (1-4 кл.) – табель успішності;

- по закінченні основної школи(1-5 гімназійні класи) – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні старшої школи(6-7 гімназійні класи) – атестат про повну загальну середню освіту.

2.18. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: стипендія родини Росляків, занесення на дошку пошани, подяка батькам, Похвальний лист, Похвальна грамота, Золота і Срібна медаль,  цінні подарунки (за кошти спонсорів).

2.19. Учні гімназії, які за підсумками семестрового чи річного оцінювання мають досягнення на рівні 4 бали і нижче хоча б з одного предмету, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть бути відраховані з гімназії.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в  навчальному  закладі   є:

- учні (вихованці);

- адміністрація;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів,  позашкільних та позакласних  занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках,  конкурсах, тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля,  що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

-  на оздоровлення і харчування;

- на створення громадських учнівських організацій;

3.4. Учні  зобов’язані:

-  систематично відвідувати навчальні заняття;

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати  загальнокультурний  рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- відвідувати заняття у формі єдиного зразка з обов’язковим атрибутом – емблемою;у святкові дні – носити вишиванку.

пошкоджене шкільне чи громадське майно відшкодовують власними силами чи коштами.

3.5. Учням заборонено:

-   приносити в школу вибухонебезпечні предмети;

-    приносити і вживати тютюнові і алкогольні вироби, наркотичні речовини;

-    гострі та ріжучі предмети, піротехнічні засоби, зброю.

3.6. Педагогічними працівниками навчального закладу  можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я  яких дозволяє  виконувати  професійні  обов’язки, педагогічний стаж яких складає не менше 5-ти років.

3.7.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

-       захист професійної честі, гідності;

-       самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців);

-       участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-       проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-       виявлення педагогічної ініціативи;

-       позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-       участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-       підвищення кваліфікації, професійної майстерності;

-       отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років , в порядку , визначеному законодавством України;

-       на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не             допускається, за винятком випадків, передбачених  законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

-       забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог;

-       сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-       сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-        особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-       виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України;

-       готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-       дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-       захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-       постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-       виконувати Статут  навчального закладу, правила внутрішнього  розпорядку, умови  контракту чи трудового договору;

-       виконувати  накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-       брати участь у роботі педагогічної ради;

-       виконувати вимоги Посадових інструкцій.

3.10. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти  і  науки  України.

3.11. Педагогічні працівники, які  систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до  чинного  законодавства.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-       обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського самоврядування;

-       звертатись до органів  управління  освітою, керівника навчального закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-       брати участь у заходах, спрямованих  на удосконалення навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

-       на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування   навчального  закладу  та у відповідних державних, судових органах;

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

-       забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-       постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-       поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-       виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

-       несуть відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей в позаурочний час, вихідні дні, під час канікул.

3.14. Представники  громадськості  мають  право:

-       обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

-       керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-       сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню   навчального  закладу;

-       проводити консультації для педагогічних працівників;

-       брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.15. Представники  громадськості  зобов’язані:

-       дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від різних форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління гімназією  здійснюється його власником через управління освіти Чортківської міської ради. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки. Директор гімназії призначається і звільняється з посади управлінням освіти міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2.  Вищим органом громадського самоврядування гімназії  є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-       працівників навчального закладу  —  зборами трудового колективу;

-       учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;

-       батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 15, учнів – 15, батьків і представників громадськості – 15.

Термін їх повноважень становить 3 роки.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

-       обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-       заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

-       розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності  навчального закладу;

-       затверджують основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

-       приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою  діяльності  ради  є:

-       сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-       об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

-       формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

-       розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

-       підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

-       організація та розвиток благодійної діяльності в закладі відповідно до Закону України №5073-VІ від 05 липня 2012 року «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

4.3.2. Основними завданнями ради є:

-       підвищення  ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з  сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-       визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-       формування навичок здорового способу життя;

-       створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

-       сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

-       підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-       сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

-       підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-       ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-       стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;

-       зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

-       розробка та затвердження власного Положення «Про організацію благодійної діяльності» , що відповідає вимогам Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» №5073-ІV від 5 липня 2012 року

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)  навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин   приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада  навчального закладу діє на засадах:

-       пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-       дотримання вимог законодавства України;

-       колегіальності ухвалення рішень;

-       добровільності і рівноправності членства;

-       гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать  законодавству України та Статуту  навчального закладу, доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету  навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду гімназії  голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради  не може бути директор закладу.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих  та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

-       організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

-       вносить пропозиції щодо зміни  типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-       спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

-       разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

-       затверджує  режим роботи навчального закладу;

-       сприяє  формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-       приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення  до нагородження  випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

-       разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-       погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-       заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-       бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою  обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-       виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

-       виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-       вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-       ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-       сприяє створенню  центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими формами позакласної та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

-       розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

-       розглядає питання родинного виховання;

-       бере  участь  за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в   обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-       сприяє педагогічній освіті батьків;

-       сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті  періодичних видань;

-       розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

-       організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

-       розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

-       вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-       може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та  зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

-       сприяння виконанню  законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

-       співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у  навчальному закладі;

-       зміцнення навчально-виробничої,  матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  навчального закладу;

-       організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

-       вироблення рекомендацій щодо раціонального  використання фонду загальнообов’язкового навчання;

-       запобігання дитячій бездоглядності;

-       сприяння працевлаштуванню випускників  навчального закладу;

-       стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

-       всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та  навчальним закладом;

4.5.2. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції)  навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-       пріоритету прав людини,  гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-       дотримання вимог законодавства України;

-       самоврядування;

-       колегіальності ухвалення рішень;

-       добровільності і рівноправності членства;

-       гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третіх  її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її  засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-       скликає і координує роботу піклувальної ради;

-       готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-       визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-       представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

-       вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  навчального закладу;

-       залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

-       вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  навчального закладу;

-       стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

-       брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи  навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-       створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор  навчального закладу:

-       здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-       організовує навчально-виховний процес;

-       забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-       відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-       створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-       забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-       підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-       забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-       призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-       контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-       здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-       розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-       видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-       за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального  закладу;

-       створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-       несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника, а за відсутності такої з дотриманням ст. 32 КЗпП України.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор школи.

4.9. Педагогічна  рада  розглядає питання:

-       удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

-       переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні;

-       підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-       морального та матеріального заохочення  учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У  школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.  Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у  балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального  закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту  навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу, бібліотеки, комп’ютерного класу, їдальні та ін.

5.6. Відповідно до рішення ________________  від ________ №_____ гімназія має земельну ділянку площею ________ га, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку і господарські будівлі.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу  здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

-       кошти засновника;

-       кошти бюджету (загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі,  передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

-       кошти фізичних, юридичних осіб;

-       кошти, отримані за надання платних послуг;

-       доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-       благодійні внески юридичних і фізичних осіб через бенефіціарів (набувачів  благодійної допомоги) – фізичних осіб для досягнення цілей , визначених Законом України «Про благодійну діяльність і благодійні організації» №7057–VІ від 5 липня 2012 року.

6.3. У навчальному закладі державної чи комунальної форм власності створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків  витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання   зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку  і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються цим  навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради  навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання  здійснюють   органи  виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати   відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад   має право, відповідно до чинного законодавства, укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики  в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів,  засновник та відділ освіти.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому   Міністерством  освіти  і  науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

 

IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація  навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації  права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

         

Начальник управління освіти

Чортківської міської ради                                                          Поліщук Л.М.